Статут ОСББ "Брест-Литовське"

Скачати Статут у форматі PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку «Брест-Литовське»,
протокол б/н від 01 жовтня 2017 р.

СТАТУТ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Брест-Литовське”,

ідентифікаційний код – 38943230,

нова редакція

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Брест-Литовське” (далі – Об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі – співвласники) багатоквартирних будинків №№ 2, 4, 6 (далі – Будинок), що розташовані за місцезнаходженням: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця Печерська, відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.
1.2. Об’єднання діє відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.
1.4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
1.5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном, що належать Об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників як і співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.
1.6. Об’єднання може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.
1.7. Найменування Об’єднання:
повне – Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Брест-Литовське”,
скорочене – ОСББ “Брест-Литовське”.
1.8. Місцезнаходження Об’єднання: 08135, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, 4, 6.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Метою створення Об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, виконання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна Будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.
2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об’єднання може здійснюватися власними силами Об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.
2.3. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є:
2.3.1. забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;
2.3.2. забезпечення належного утримання Будинку та прибудинкової території;
2.3.3. сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;
2.3.4. забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Об’єднання.
2.4. Об’єднання має право відповідно до законодавства та цього Статуту:
2.4.1. утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;
2.4.2. приймати рішення про надходження та витрати коштів Об’єднання, отримання позик та кредитів;
2.4.3. визначати порядок користування спільним майном відповідно до цього Статуту;
2.4.4. укладати договори;
2.4.5. виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції Будинку;
2.4.6. встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів;
2.4.7. здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності Об’єднання в порядку, визначеному законом;
2.4.8. визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;
2.4.9. здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;
2.4.10. захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
2.4.11. використовувати допоміжні приміщення у Будинку та інше спільне майно для потреб органів управління Об’єднання;
2.4.12. встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно Будинку;
2.4.13. робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
2.4.14. вимагати відшкодування збитків, заподіяних спільному майну Об'єднання з вини власника або будь-яких інших осіб, в тому числі тих, які користуються власністю у Будинку;
2.4.15. вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених законом та цим Статутом внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів;
2.4.16. звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки або своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законом та цим Статутом внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного, ремонтного та інших фондів;
2.4.17. виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.

3. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

3.1. Органами управління Об’єднання є загальні збори Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Брест-Литовське», правління, ревізійна комісія (ревізор) Об’єднання.
3.2. Вищим органом управління Об’єднання є загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу протягом календарного року.
3.3. До виключної компетенції загальних зборів належать: 
3.3.1. затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін до нього;
3.3.2. обрання членів правління Об’єднання;
3.3.3. визначення кількісного складу та обрання членів ревізійної комісії Об’єднання, встановлення порядку діяльності ревізійної комісії; 
3.3.4. питання про використання спільного майна;
3.3.5. затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;
3.3.6. попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина. Обмеження, встановлені даним пунктом, не поширюються на господарські договори на постачання комунальних послуг/товарів за умови, що ці послуги/товари відпускаються Об’єднанню згідно тарифів, які діють для населення / об'єднань та регулюються уповноваженими органами влади (наприклад, господарські договори щодо водопостачання, водовідведення, постачання газу, електроенергії тощо);
3.3.7. визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
3.3.8. прийняття рішення про реконструкцію та ремонт Будинку або про зведення / знесення господарських споруд;
3.3.9. визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління;
3.3.10. визначення обмежень на користування спільним майном;
3.3.11. обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном Будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
3.3.12. прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;
3.3.13. прийняття рішень про припинення Об’єднання, приєднання до нього або виділ із нього інших юридичних осіб.
3.4. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням Об’єднання, ревізійною комісією або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.
3.4.1. Ініціатор скликання загальних зборів не менше ніж за 14 днів до дати їх проведення вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в Будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. 
3.4.2. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, дата, час і місце їх проведення, проект порядку денного. До повідомлення про проведення зборів співвласників додаються матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах. У разі відсутності можливості їх друку, у повідомленні має бути зазначена інформація щодо того, де та в який спосіб можна отримати для ознайомлення ці матеріали.
3.4.3. Дата, час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості співвласників.
3.4.4. Пропозиції до порядку денного загальних зборів можуть бути запропоновані будь-яким співвласником не пізніш ніж за три доби до початку проведення зборів.
3.5. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, повноваження якого мають бути підтверджені у встановленому законодавством України порядку. У такому разі, представник має право голосувати від імені відповідного співвласника.
Для ведення загальних зборів та оформлення протоколу зборів із числа співвласників (їх представників) обираються голова та секретар зборів. Голова та секретар зборів обираються більшістю голосів присутніх на загальних зборах співвласників (їх представників).
3.6. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності у всіх Будинках. У разі, якщо квартира або нежитлове приміщення належить кільком співвласникам, всі вони (їх представники) разом мають один голос. При цьому кожен з таких співвласників (їх представників) має кількість голосів, яка відповідає його частці у відповідній квартирі чи нежитловому приміщенні.
3.7. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
3.7.1. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості співвласників (їх представників).
3.7.2. Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим або електронно-цифровим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти») по кожному питанню окремо в протоколі (додатках до протоколу), а у разі, якщо співвласник (його представник) був відсутній на загальних зборах або не голосував на зборах - в листках письмового опитування.
3.8. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.7.1 цього Статуту, ініціатором зборів проводиться письмове опитування серед співвласників (їх представників), які не голосували на загальних зборах.
Письмове опитування співвласників (їх представників) проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.
Письмове опитування проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України
3.9. Під час підрахунку голосів враховуються не тільки голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, але і голоси, подані під час письмового опитування.
3.9.1. Протокол загальних зборів разом з іншими документами, що стосуються ініціювання, проведення та оформлення рішень загальних зборів зберігаються правлінням ОСББ. У разі, якщо ініціатором проведення загальних зборів була ініціативна група співвласників чи ревізійна комісія, вони зобов’язані у триденний термін після оприлюднення результатів голосування передати всі документи щодо ініціювання, проведення та оформлення рішень загальних зборів голові правління ОСББ на підставі акту прийому-передачі.
3.10. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим до виконання для всіх співвласників (їх представників), включаючи тих, які набули право власності на квартиру/нежитлове приміщення після прийняття рішення.
3.10.1. Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) Об’єднання.
3.10.2. Рішення, прийняті загальними зборами, оформлені у вигляді витягу з протоколу, не пізніше трьох днів після їх прийняття розміщуються на дошках оголошень в кожному під'їзді, на сайті Об’єднання тощо. За зверненням співвласника (його представника), ініціатор загальних зборів зобов'язаний надати у триденний термін йому засвідчену копію рішення (протоколу або витягу з протоколу), прийнятого загальними зборами.
3.10.3. Співвласники (їх представники) мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, та всіма документами, що стосуються ініціювання проведення та оформлення рішень загальних зборів, і за власний рахунок робити з них копії та виписки.
3.10.4. Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
3.11. Виконавчим органом Об’єднання є правління, яке обирається і підзвітне загальним зборам. 
Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом.
3.12. Кількісний склад правління становить 9 осіб, при цьому з кожного під’їзду Будинку до складу правління не може бути обрано більше ніж дві особи. Загальні збори можуть встановити інший кількісний склад правління.
3.13. Строк повноважень правління складає два роки, якщо інший строк не визначено в рішенні загальних зборів, але в будь-якому випадку члени правління здійснюють свої повноваження до обрання загальними зборами нового складу правління або припинення повноважень чи обрання нових членів правління. Загальні збори можуть встановити інший строк повноважень правління.
3.13.1. Не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку повноважень правління, діючий склад правління в установленому порядку повинен скликати загальні збори та винести на їх розгляд питання затвердження складу правління на наступний термін. 
3.14. Члени правління обираються загальними зборами шляхом рейтингового голосування. Обраними до складу правління вважаються по одному кандидату від кожного під’їзду Будинку, які набрали більше половини голосів загальної кількості співвласників (їх представників) і посіли перше місце по своєму під’їзду. На решту місць в правління вважаються обраними кандидати, які набрали більше половини голосів загальної кількості співвласників (їх представників) та відносну більшість голосів серед кандидатів, що посіли другі місця по своїх під’їздах.
3.14.1. Членом правління може бути виключно власник (співвласник) квартири чи нежитлового приміщення, або фізична особа, яка має право розпоряджатись квартирою або нежитловим приміщенням, або часткою квартири чи нежитлового приміщення згідно довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства.
Членом правління не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:
1) не має повної цивільної дієздатності,
2) є членом трудового колективу Об’єднання або членом ревізійної комісії (ревізором) Об'єднання,
3) згідно із чинним законодавством України цій особі заборонено обіймати посади в органах управління;
4) отримує від Об’єднання заробітну плату та/або винагороду на підставі цивільного та/або господарського договору.
Обмеження, встановлені даним пунктом щодо виплати заробітної плати не поширюються на голову правління.
3.14.2. Кандидати на членство в правлінні подають відповідні заяви через диспетчерську ОСББ з реєстрацією в журналі реєстрації заяв мешканців на ім’я ініціатора скликання загальних зборів. Прийом таких заяв закінчується о 18:00 за три дні до дати проведення загальних зборів. Заява має бути подана в паперовій формі та містити наступну інформацію:
- Прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- Дата народження;
- Фактична адреса проживання кандидата;
- Контактний телефон, адреса електронної пошти;
- Про об’єкт власності в Будинку, що належить кандидату, або надати копію довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства, що свідчить про наявність у представника співвласника права розпоряджатись квартирою або нежитловим приміщенням, або часткою квартири чи нежитлового приміщення згідно довіреності;
- Освіта, спеціальність, поточне місце роботи;
- Мета, яку ставить кандидат при включенні до складу правління, чим може бути корисним для ОСББ;
- Наявність боргів перед ОСББ (за наявності – сума, дата та причина виникнення боргу, плановані строки його погашення);
- Згода на розкриття персональних даних;
- Дата складання заяви, особистий підпис кандидата.
3.14.3. Ініціатор загальних зборів включає до розгляду на загальних зборах всіх кандидатів, які відповідають вимогам, зазначеним в п. 3.14.1, і подали заяви відповідно до п. 3.14.2. Прізвища цих же кандидатів включаються до листка письмового опитування.
3.14.4. На загальних зборах, а також при заповненні листка письмового опитування кожен співвласник (його представник) має право підтримати таку кількість кандидатів в члени правління, яка не перевищує затверджений загальний кількісний склад нового правління.
3.14.5. Після підрахунку голосів за кожного кандидата, із урахуванням вимог п. 3.12 цього Статуту члени правління визначаються згідно положень п. 3.14. п. 3.14.6 цього Статуту. Якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, але, з урахуванням обмежень, встановлених п. 3.12, тільки частина з них може бути включена до складу правління, або жоден кандидат у члени правління не набрав необхідної для прийняття рішення кількості голосів, на позачергових загальних зборах проводиться другий тур виборів. В такому випадку до бюлетеню включаються виключно прізвища тих кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, але не стали членами правління, та голосування здійснюється усіма співвласниками Будинків.
3.14.6. Рішення щодо обрання членів правління вважається прийнятим якщо по питанню порядку денного щодо обрання членів правління за підтримку будь-яких кандидатів проголосувало більше половини від загальної кількості співвласників (їх представників) під’їзду від якого обирали члена правління, якщо іншого не встановлено даним Статутом.
Якщо по питанню порядку денного щодо обрання членів правління проголосувало менше половини від загальної кількості співвласників (їх представників) під’їзду, або кількість кандидатів, висунутих на вибори членів правління, виявилася меншою ніж кількість місць у правлінні, яка визначна відповідно до п. 3.12 цього Статуту, діючий склад правління продовжує здійснювати свої повноваження до обрання загальними зборами нового складу правління.
3.15. Повноваження членів правління можуть припинятись в наступних випадках:
3.15.1. Закінчення строку повноважень чинного складу правління, зазначеного в п. 3.13 цього Статуту – після обрання нового складу правління.
3.15.2. Загальні збори достроково припиняють повноваження члена правління на підставі особистої заяви такого члена правління, а також у випадках, передбачених цим Статутом. Одночасно з достроковим припиненням повноважень одного чи декількох членів правління загальні збори приймають рішення про обрання до складу правління відповідної кількості нових його членів відповідно до п. 3.14 цього Статуту. 
3.15.3. У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена правління припиняються з дня його смерті, набуття чинності рішенням суду щодо визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним відповідно. Після припинення повноважень члена правління за підстав, зазначених в цьому підпункті, кількісний склад правління зменшується на відповідну кількість членів правління, що вибули. В цьому випадку на найближчих загальних зборах має відбутися до-обрання відповідної кількості нових членів правління.
3.15.4. При завершені строку повноважень чинного складу правління та обранні нового його складу, строк обрання всіх членів нового складу правління встановлюється відповідно до п. 3.13 цього Статуту. При достроковому припиненні повноважень окремих членів правління та обранні нових членів до його складу, повноваження нових членів правління діють до закінчення строку повноважень чинного складу правління.
3.15.5. Загальними зборами може бути встановлений інший порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання
3.16. До компетенції правління належать:
3.16.1. підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;
3.16.2. здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
3.16.3. розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами Об’єднання кошторису;
3.16.4. укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;
3.16.5. ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання;
3.16.6. скликання та організація проведення загальних зборів співвласників;
3.16.7. призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення;
3.16.8. призначення конкурсів на заміщення вакантних посад Об’єднання, утворення комісії для їх проведення або надання таких повноважень особам, які займають керівні посади в Об’єднанні;
3.16.9. призначення складу тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівлі робіт, товарів та послуг для потреб Об’єднання;
3.16.10. реалізація прав Об’єднання, визначених п.п. 2.4.13 – 2.4.17 цього Статуту;
3.16.11. припинення дій співвласників та/або третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав на володіння і користування спільним майном співвласниками;
3.16.12. затвердження штатного розкладу Об’єднання в межах затвердженого загальними зборами кошторису, прийняття рішень про прийом на роботу та звільнення працівників Об’єднання.
3.17. Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.
3.17.1. Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.
3.17.2. Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління. У разі, якщо повноваження окремих членів правління були припинені за їх власною ініціативою або з інших підстав визначених даним Статутом, до поновлення повноважень таких членів правління або обрання нових членів правління кількість голосів для прийняття рішення визначається виходячи з фактичної кількості дійсних членів правління, наявної на дату засідання.
3.17.3. Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів правління.
3.17.4. Веде засідання правління голова правління, а в разі відсутності голови – його заступник. У разі відсутності голови правління та його заступника, засідання правління веде один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів правління.
3.17.5. Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.
Члени правління за прийняті ними рішення або бездіяльність несуть відповідальність згідно законодавства.
3.17.6. Протокол засідання правління має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох календарних днів з дня проведення засідання. Протокол засідання правління повинен містити: повне найменування Об'єднання; номер, дату та місце проведення засідання правління; перелік осіб, які були присутні на засіданні; перелік членів правління, які відсутні на засіданні, із зазначенням причин відсутності (якщо така причина є відомою); питання порядку денного; основні тези виступів; поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням.
3.17.7. Кожен член правління, який брав участь у засіданні правління, має у триденний термін після оформлення протоколу засідання правління підписати його та власноручним підписом засвідчити всі результати свого голосування. Член правління, який незгоден з рішеннями, прийнятими на засіданні, може у триденний термін після оформлення протоколу засідання правління викласти у письмовій формі і передати свої зауваження голові правління або головуючому на засіданні правління. Зауваження членів правління додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною. 
3.17.8. Протоколи засідань правління ведуться із наскрізною нумерацією (1,2,3,4.....) в межах одного календарного року.
3.17.9. Протоколи засідань правління зберігаються за місцезнаходженням ОСББ. Голова правління особисто несе відповідальність за зберігання протоколів. Якщо на засіданні правління рішенням правління були затверджені певні документи, оригінали зазначених документів додаються до протоколу правління, є його невід’ємною частиною та зберігаються разом із протоколом.
3.17.10. Протоколи або їх засвідчені копії повинні надаватися для ознайомлення протягом трьох робочих днів на запит співвласників та членів органів управління Об’єднання у порядку, передбаченому цим Статутом.
3.18. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника.
На виконання своїх повноважень голова правління:
3.18.1. веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
3.18.2. забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;
3.18.3. діє без доручення від імені Об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
3.18.4. розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;
3.18.5. за рішенням правління наймає на роботу в Об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
3.18.6. за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів Об’єднання іншим особам;
3.18.7. за рішенням правління відкриває і закриває рахунки Об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
3.18.8. засвідчує справжність підпису осіб, що проживають у Будинку, у випадках, передбачених законодавством;
3.18.9. відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання.
У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.
Правління своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження голови правління (або його заступника) чи звільнити його з цієї посади.
Припинення повноважень голови правління (або його заступника) чи звільнення його з цієї посади не є підставою для припинення його повноважень як члена правління Об’єднання, якщо інше рішення не було ухвалено загальними зборами.
3.19. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Об’єднання на загальних зборах обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. 
3.19.1. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
3.19.2. Членом ревізійної комісії (ревізором) може бути виключно власник (співвласник) квартири чи нежитлового приміщення.
Членом ревізійної комісії (ревізором) не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, або яка є членом трудового колективу Об’єднання чи членом правління Об'єднання, або якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління, а також особа, яка отримує від Об’єднання заробітну плату та/або винагороду на підставі цивільного та/або господарського договору.
3.19.3. Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.
3.19.4. Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.
3.19.5. Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на два роки, якщо інший строк не визначено загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час з поважних причин припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів ревізійної комісії. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює свої повноваження до обрання нового складу ревізійної комісії (ревізора).
3.19.6. У разі відчуження членом ревізійної комісії (ревізором) всіх належних йому в Будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії (ревізора), визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, повноваження такого члена ревізійної комісії (ревізора) припиняються з дня укладання договору, згідно із яким було відчужено останню квартиру чи нежитлових приміщень із числа належних цьому члену ревізійної комісії (ревізору) в Будинку, його смерті, набуття чинності рішення суду щодо визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним, або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього відповідно.
3.19.7. Рішення ревізійної комісії викладаються у протоколі засідання ревізійної комісії із зазначенням кожним з членів ревізійної комісії результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом. Протокол засідання ревізійної комісії має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох календарних днів з дня проведення засідання. 
Протокол засідання ревізійної комісії повинен містити: повне найменування Об’єднання; номер, дату та місце проведення засідання ревізійної комісії; перелік осіб, які були присутні на засіданні; перелік членів ревізійної комісії, які відсутні на засіданні, із зазначенням причини відсутності (якщо така причина є відомою); питання порядку денного; основні тези виступів; поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті ревізійною комісією. 
3.19.8. Порядок денний засідання ревізійної комісії визначає її голова. Члени ревізійної комісії також можуть подавати свої пропозиції стосовно порядку денного засідання. У разі незгоди будь-кого з членів ревізійної комісії з прийнятим на засіданні рішенням він може надавати свої зауваження у письмовій формі, ці зауваження додаються до протоколу засідання ревізійної комісії.
3.19.9. У випадках, коли рішення ревізійної комісії (ревізора) має виконуватись правлінням, протокол засідання ревізійної комісії (висновок ревізора) стосовно зазначеного рішення передається правлінню для виконання, протягом одного дня з дати його оформлення.
3.19.10. Ревізійна комісія (ревізор) проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Об’єднання за результатами фінансового року. Планова перевірка має бути проведена не пізніше 01 квітня року, що слідує за звітним. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати тридцяти календарних днів.
3.19.11. Ревізійною комісією (ревізором) може проводитися позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Об’єднання. 
Така перевірка проводиться: з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, правління, або на вимогу співвласників, що в сукупності володіють більше ніж 10 % голосів на загальних зборах. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти календарних днів.
3.19.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання ревізійна комісія (ревізор) складає звіт (висновок). Складений ревізійною комісією (ревізором) звіт підписується усіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки (ревізором).
3.19.13. Документи, складені ревізійною комісією (ревізором) за підсумками проведення перевірки, мають бути протягом одного дня з дати їх оформлення передані до правління для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні правління, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.
3.19.14. Звіт за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності повинен бути наданий правлінню не пізніше як за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів.
3.19.15. Голова ревізійної комісії (ревізор) інформує про результати проведених ревізійною комісією (ревізором) перевірок загальні збори та правління на найближчих загальних зборах або засіданні правління, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією (ревізором).
3.20. Ревізійна комісія (ревізор) має право:
3.20.1. відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників Об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
3.20.2. відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників Об’єднання письмові пояснення щодо діяльності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання;
3.20.3. перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Об’єднання;
3.20.4. за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Об’єднання.
3.21. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана ініціювати позачергове скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам Об’єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Об’єднання. 
3.22. Згідно з рішенням загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, проводиться аудиторська перевірка з залученням зовнішнього аудитора. Витрати з проведення такої перевірки покладаються на Об’єднання.
3.23. На вимогу будь-яких співвласників Об’єднання, які володіють у сукупності більше ніж 5 (п’ятьма) відсотками голосів співвласників, може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Об’єднання із залученням зовнішнього аудитора, не пов’язаного з майновими інтересами Об’єднання чи з співвласниками Будинку. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на співвласників, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.
Об'єднання зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління має надати ініціаторам перевірки відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу співвласників Будинку може проводитися не частіше двох разів протягом календарного року. У разі проведення аудиту за заявою співвласників Будинку правління зобов'язане надати копії всіх необхідних документів, завірені підписом уповноваженої особи Об’єднання, протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
3.24. Загальні збори можуть встановлювати інший перелік прав, порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад.

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. Джерелами фінансування є кошти Об’єднання, які складаються з: 
4.1.1. залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного Будинку на рахунках особи, що здійснювала управління Будинком до створення Об’єднання;
4.1.2. внесків і платежів співвласників; 
4.1.3. коштів, отриманих Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна Будинку; 
4.1.4. коштів, отриманих Об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
4.1.5. коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об’єднання;
4.1.6. добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
4.1.7. коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
4.1.8. коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення Будинку;
4.1.9. пасивних доходів;
4.1.10. доходів від діяльності заснованих Об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання;
4.1.11. коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання.
За рішенням загальних зборів в Об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний та інші фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами Об’єднання. 
4.2. Сплата встановлених загальними зборами Об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного та інших фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами Об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.
Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів, встановлюються загальними зборами Об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.
Загальні збори Об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.
4.3. Майно Об’єднання утворюється з:
4.3.1. майна, переданого йому співвласниками у власність;
4.3.2. одержаних доходів;
4.3.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 
Майно, придбане Об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.
4.4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання визначається загальними зборами.
За рішенням загальних зборів допоміжні приміщення та інше спільне майно Будинку можуть передаватися в користування окремим співвласникам, а також в оренду іншим особам.
4.5. Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного та інших фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників.
Кошторис Об’єднання за поданням правління щороку затверджується загальними зборами не пізніше 01 січня поточного року, якщо інший строк не встановлено загальними зборами співвласників. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.
Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
4.5.1. витрати на утримання і ремонт спільного майна;
4.5.2. витрати на оплату комунальних та інших послуг;
4.5.3. витрати фондів Об’єднання;
4.5.4. інші витрати.
За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного та інших фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.
Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.
Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію.
Наступні фінансові роки відповідають календарним.
4.6. Забороняється розподіл отриманих Об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників Об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
4.7. У разі включення відповідної статі витрат до кошторису Об’єднання, правління може здійснювати страхування спільного майна Будинку від будь-яких видів ризику та прямих збитків.
Перелік майна, яке підлягає страхуванню, і види ризику, від яких воно страхується, визначають загальні збори.
Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт спільного майна.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СПІВВЛАСНИКІВ

5.1. Співвласник має право:
5.1.1. брати участь в управлінні Об’єднанням у порядку, визначеному Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” і цим Статутом;
5.1.2. обирати та бути обраним до складу статутних органів Об’єднання;
5.1.3. знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
5.1.4. одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання;
5.1.5. вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;
5.1.6. одержувати від правління Об’єднання інформацію про діяльність асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, членом якої є Об’єднання (у разі членства Об’єднання в асоціаціях).
Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.
Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.
Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
5.2. Співвласник зобов’язаний:
5.2.1. виконувати обов’язки, передбачені цим Статутом;
5.2.2. виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
5.2.3. використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
5.2.4. забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
5.2.5. забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;
5.2.6. не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
5.2.7. дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
5.2.8. своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
5.2.9. відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників; 
5.2.10. виконувати передбачені цим Статутом обов’язки перед Об’єднанням; 
5.2.11. запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
5.2.12. дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РІШЕНЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

6.1. Співвласники є відповідальними за порушення цього Статуту та рішень статутних органів.
6.2. За рішенням загальних зборів, Об’єднання може запроваджувати неустойку та/або санкції та/або підвищений розмір внеску (коефіцієнт) за несвоєчасну сплату співвласниками встановлених загальними зборами внесків та платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного та інших фондів.
У випадку несплати окремими співвласниками обов’язкових внесків у строк понад 60 діб, правління Об’єднання вправі ініціювати подання позовів на примусове стягнення заборгованості з таких боржників в порядку, визначеному законодавством.
У разі систематичної несплати співвласником встановлених загальними зборами внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна, а також в разі умисного знищення або пошкодження співвласником спільного майна будинку, загальні збори можуть прийняти рішення про обмеження користування таким співвласником спільним майном будинку.
6.3. Якщо член правління три рази поспіль без поважних причин (таких як його хвороба, смерть або тяжка хвороба близького родича, службове відрядження, відпустка, тощо) не з'являвся на засідання правління (чергові та/чи позачергові), інші члени правління мають право прийняти рішення про тимчасове припинення його повноважень як члена правління на термін до трьох місяців.
У разі порушення членом правління або членом ревізійної комісії вимог цього Статуту та обов’язкових до виконання рішень органів управління Об’єднання, такий член правління або ревізійної комісії може бути тимчасово (на термін до трьох місяців) або попередньо відсторонений від виконання повноважень члена такого колегіального органу. Правління, ревізійна комісія у разі прийняття рішення про попереднє відсторонення свого члена від виконання повноважень одночасно вносить загальним зборам подання про позбавлення такого члена правління, ревізійної комісії його повноважень.
Відсторонений член правління або ревізійної комісії позбавляється права брати участь у роботі відповідного органу, членом якого він є, та голосувати при прийнятті таким органом рішень. При цьому кількісний склад такого колегіального органу зменшується на кількість відсторонених його членів.
Попереднє відсторонення від виконання повноважень члена правління або ревізійної комісії триває до розгляду загальними зборами подання правління, ревізійної комісії про позбавлення такого члена правління, ревізійної комісії його повноважень. У разі відхилення такого подання загальними зборами, відсторонення від виконання повноважень вважається припиненим, а правління, ревізійна комісія не має права повторно відсторонювати такого свого члена від виконання повноважень раніше ніж через півроку після розгляду цього подання загальними зборами.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

7.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється виключно за рішенням загальних зборів.
Якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, ініціатор загальних зборів (правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до цього Статуту не пізніше ніж за 14 днів до проведення загальних зборів.
7.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.
7.3. У разі визнання судом одного чи кількох положень цього Статуту нечинним, це не впливає на чинність решти положень цього Статуту.
7.4. У разі, якщо внаслідок внесення змін до законодавчих актів України одне чи кілька положень цього Статуту перестануть їм відповідати, такі положення зберігають чинність до внесення відповідних змін до цього Статуту, якщо інше не передбачено законом.

8. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ) ОБ’ЄДНАННЯ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ

8.1. Об’єднання ліквідується у разі:
8.1.1. придбання однією особою всіх приміщень у Будинку;
8.1.2. прийняття співвласниками рішення про ліквідацію Об’єднання;
8.1.3. ухвалення судом рішення про ліквідацію Об’єднання.
8.2. Ліквідація Об’єднання за рішенням загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.
8.3. Підстави та порядок ліквідації Об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.
8.4. У разі ліквідації Об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у Будинку, що перебувають у їхній власності
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед Об’єднанням відповідно до цього Статуту. Якщо співвласник має борг перед Об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.
8.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
8.6. Реорганізація Об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають правонаступників Об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

Скачати Статут у форматі PDF